ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2011 เวลา 7:45 am
กิจกรรม: ตารางเทียบอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อัตราใหม่

วัน/เวลา: -

รายละเอียด:

ประมวลภาพ:

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
10 เมษายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายหัวข้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา  กิจกรรมรดน้ำของพรจากผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีประธานในพิธี ท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
18 มีนาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีท่านปลัดอาวุโส   นายดุสิต แข่งขัน  ปลัดอำเภอ ให้เกียรติเป็นประํธานในพิธี  ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศีขรภูมิเข้าร่วมงาน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน
15 มีนาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   ร่วมกับมูลนิธิขวัญชุมชน มาศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทอผ้าไหมจา     กสีธรรมชาติ ของกลุ่มอาชีพบ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต  การทำเหล้าโบราณ ของกลุ่มบ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัต  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม [...]
เยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต เยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต
4 มีนาคม 2557
นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา  นายอำเภอศีขรภูมิ  ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  , พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต แขกผู้มีเกียรติร่วมเยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
24-28 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิกเหล้าในประชาชนตำบลจารพัต การประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิกเหล้าในประชาชนตำบลจารพัต
13 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนตำบลจารพัต ร่วมประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิก เหล้่าในประชาชนตำบลจารพัต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การฝึกอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557 การฝึกอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557
4-5 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต โดยมีหมู่บ้านนำร่อง 5 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านระกา หมู่ที่ 2 2. บ้านสดอ หมู่ที่ 3 3. บ้านกะพี้ หมู่ที่ 11 4. [...]
กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557 กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557
23 มกราคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบบจารพัต ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในเขตตำบลจารพัต ที่ประสบภัยหนาว ประจำปี 2557 โดยมอบให้กลุ่มเป้าหมายผู้พิการที่ประสบภัยหนาว จำนวน 415 ผืน  โดยมอบให้กับตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.จารพัตทั้ง 20 หมู่บ้านนำไปมอบให้กับผู้พิการในแต่ละหมู่บ้านที่ประสบภัยหนาว