โครงการคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.จารพัต

ประมวลภาพกิจกรรม ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 4:02 am
กิจกรรม: โครงการคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานอบต.จารพัต

วัน/เวลา: -

รายละเอียด:

อบต.จารพัต ได้จัดกิจกรรมคุธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เป็นประจำปีทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือน โดยกิจกรรมมีการทำบุญถวายภัตตาหาลเพลแด่พระสงฆ์ โดยกำหนดเวียนไปทุกวัดในเขตพื้นที่ตำบลจารพัต เพื่อปลูกจิตสำนึกในพระพุทธศาสนา นำหลักทางพระพุทธศาสนาไปแก้ไขในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข? โดยที่ผ่านมาอบต.จารพัตได้กำหนดออกทำบุญถวายภัตตาหารเพล ดังนี้
?*วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้ไปทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดบ้านจารพัต หมู่ที่ ๑
* วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดโสภาเปรียง หมู่ที่ ๑๔

ประมวลภาพ:

Photo Gallery 1Photo Gallery 2Photo Gallery 3Photo Gallery 4Photo Gallery 5Photo Gallery 6Photo Gallery 7Photo Gallery 8Photo Gallery 9

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย
23 เมษายน 2557
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ ,อบต.จารพัต มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรตำบลจารพัตที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ       หอประชุม อบต.จารพัต
โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
10 เมษายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายหัวข้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา  กิจกรรมรดน้ำของพรจากผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีประธานในพิธี ท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
18 มีนาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 โดยมีท่านปลัดอาวุโส   นายดุสิต แข่งขัน  ปลัดอำเภอ ให้เกียรติเป็นประํธานในพิธี  ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศีขรภูมิเข้าร่วมงาน
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและทักษะทางวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน
15 มีนาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   ร่วมกับมูลนิธิขวัญชุมชน มาศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การทอผ้าไหมจา     กสีธรรมชาติ ของกลุ่มอาชีพบ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต  การทำเหล้าโบราณ ของกลุ่มบ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17 ตำบลจารพัต  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม [...]
เยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต เยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม ย้อมสีธรรมชาติ บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต
4 มีนาคม 2557
นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา  นายอำเภอศีขรภูมิ  ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  , พัฒนาการอำเภอศีขรภูมิ  , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต แขกผู้มีเกียรติร่วมเยี่ยมชมแหล่งปฏิบัติการเรียนรู้ทอผ้าไหม บ้านไทร หมู่ที่ 7 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐)
24-28 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิกเหล้าในประชาชนตำบลจารพัต การประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิกเหล้าในประชาชนตำบลจารพัต
13 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนตำบลจารพัต ร่วมประชุมชี้แจงโครงการลด ละ เลิก เหล้่าในประชาชนตำบลจารพัต ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
การฝึกอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557 การฝึกอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557
4-5 กุมภาพันธ์ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยแรงของคนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต โดยมีหมู่บ้านนำร่อง 5 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านระกา หมู่ที่ 2 2. บ้านสดอ หมู่ที่ 3 3. บ้านกะพี้ หมู่ที่ 11 4. [...]