Sorry, no posts matched your criteria.

ประมวลภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการส่งเสริมความสมานฉันท์และสามัคคีของคนในชุมชน
ึ27 มิถุนายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัตร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชนตำบลจารพัต จัดกิจกรรมเสวนาแนวทางการพัฒนาตำบลจารพัต เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน ตามครงการส่งเสริมความสมานฉันท์และสามัคคีของคนในชุมชน เเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิปัสสนาจังหวัดสุรินทร์ วัดป่าพุทธชยันตี ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2557 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2557
5 มิถุนายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจารพัต กลุ่มอสม. อปพร. นักเรียนและประชาชนตำบลจารพัต จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ วัดบ้านจารพัต หมู่ที่ 1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูประชาคม ประจำปี 2557 จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูประชาคม ประจำปี 2557 จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
14 พฤษภาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม ประจำปี 2557 จัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2557
2 - 8 พฤษภาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดเพชบุรี – ประจวบคีรีขันธ์
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2557
เมื่อวันจันทร์ที่  31  มีนาคม  2557  เวลา  11.30  น. นายนิรันดร์  บุญสิงห์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายนายศิริศักดิ์  สกุลโสรัจจะ  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.จารพัต  อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  จำนวน  34  คน  ณ  กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์  ที่  1  โดยนายชาติชาย จุฬารี [...]
ชุดเฉพาะกิจ อปพร.อบต.จารพัต  ช่วยเหลือเก็บเกลี่ยพื้นที่หลังจากเหตุวาตภัย ชุดเฉพาะกิจ อปพร.อบต.จารพัต ช่วยเหลือเก็บเกลี่ยพื้นที่หลังจากเหตุวาตภัย
22 เมษายน 2557
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเฉพาะกิจ อบต.จารพัต  ช่วยเก็บเกลี่ยพื้นที่หลังจากประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลจารพัต
มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัย
23 เมษายน 2557
นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ ,อบต.จารพัต มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรตำบลจารพัตที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ       หอประชุม อบต.จารพัต
โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
10 เมษายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องสุขกาย สบายใจ อนามัยดี ในวัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต  ประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายหัวข้ออาหารสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ  กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา  กิจกรรมรดน้ำของพรจากผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีประธานในพิธี ท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์